Lean-rakentamisen edelläkävijä

Filosofia
Lean on filosofinen ajattelutapa, jonka keskiössä on organisaation sekä henkilöstön ongelmanratkaisutaitojen järjestelmällinen kehittäminen. Ajattelutavan tavoitteena on löytää yrityksen prosesseista jatkuvasti niin sanottua hukkaa, eli esimerkiksi aikaa tai käytettyjä resursseja, jotka eivät tuo lisäarvoa. Soveltamalla Lean-filosofiaa korjausrakentamiseen, Restok on pystynyt kehittämään omia prosessejaan huomattavasti. Filosofia on muodostunut pääosin Toyota Production Systemin pohjalta, jonka ajatellaan olevan yksi suurimmista tekijöistä Toyotan menestykseen autoteollisuudessa.

Toyotan mukaan filosofian viisi ydinkonseptia ovat:
1. Arvon määrittämisen perustuminen asiakkaan näkemykseen
2. Arvoketjujen tunnistaminen ja kaiken arvoa tuottamattoman toiminnan poistaminen
3. Arvoketjun perustaminen asiakkaan tarpeisiin perustuvan tuotannonohjaukseen
4. Työntekijöiden osallistaminen kehittämiseen
5. Toiminnan jatkuva kehittäminen


Ajattelutapana se on yksinkertainen, mutta toteutus vaatii tutuista ja turvallisista toimintatavoista irtoamista. Filosofian toteutuminen tarkoittaa jatkuvaa tehokkuuden kasvamista, eli yritys pystyy tuottamaan yhä enemmän vähemmillä resursseilla. Suoria vaikutuksia liiketoimintaan ovat esimerkiksi asiakastyytyväisyyden sekä palvelun laadun kasvu, toiminnan kustannuksien lasku sekä tuotannon läpimenoajan lyhentäminen. Lean-filosofian soveltuvuus rakennusalalle, jossa aikataulut, ennakoitavuus sekä kustannukset ovat keskiössä, on erinomainen.Restokin tavoite on kehittää omia Lean-rakentamisen prosesseja jatkuvasti.Prosessit
Lean-filosofia on siis ajattelutapa, mikä tarkoittaa sitä, että jokaisen yrityksen on löydettävä omat suuntaviivat filosofian toteuttamiseksi. Ei ole ennenkuulumatonta, että yrityksessä ei tiedetä oikeastaan, että miksi liiketoiminta on ollut kannattavaa, ja filosofian ytimessä onkin erittäin yksityiskohtainen oman yrityksensä ymmärrys. Ajattelutapa ohjaa tutkimaan omia prosesseja tarkasti ja ymmärtämään ne läpikohtaisesti. Ilman tätä vaihetta ei voida tunnistaa prosessin yksityiskohtia, joiden kohdalla hukan karsiminen on mahdollista. Toyotan ydinkonsepti työntekijöiden osallistamisesta on tässä kohtaa elintärkeä, koska prosessien keskiössä olevat työntekijät tuntevat ne yleensä huomattavasti tarkemmin kuin yrityksen johto. Erilaisia prosesseja, joiden parissa rakennusalalla voidaan löytää hukkaa ovat esimerkiksi resurssien tilaus ja kuljetus, lisätyövoiman palkkaus työmaalle sekä tuotannonsuunnittelu.


Ihmiset
Lean-filosofia on ihmiskeskeinen toimintatapa, ja sen menestyksessään implementoinnin tärkein osa on varmasti yhtenäisyys. Johtoporras voi ihannoida Lean-ajattelutapaa ja puhua siitä, mutta ilman että jokainen työntekijä ymmärtää sen perusteet ja arvon, ei todellista hyötyä todennäköisesti saavuteta. Johtoportaan mahdollisuus vähentää hukkaa on minimaalinen, mutta jokapäiväistä käytännöntyötä tekevällä on mahdollisuus luoda suuria vaikutuksia. Lean-ajattelutapa on usein vaikea sisäistää, koska se tarkoittaa sitä, että ihminen muuttuu, ja tätä ei yleensä oteta helposti vastaan. Lean-filosofia perustuu jokaisen työntekijän omien virheiden ja toimintojen huolelliseen arviointiin. Jos jokainen työntekijä löytää jatkuvasti asioita, jotka voidaan tehdä 1-prosentin verran paremmin, on kokonaisuutena kehittyminen eksponentiaalista. Yrityksen johdon tehtävänä on tarjota jatkuvaa koulutusta filosofian sekä itsensä arvioimisen periaatteista, jonka jälkeen on luotava oikeat motivaattorit kehityksen tueksi. Tutkimukset osoittavat, että ulkoisen motivaation kuten palkan lisäksi työntekijöiden motivaatioon pystytään vaikuttamaan luomalla sisäistä motivaatiota tukeva työympäristö. Työntekijöiden sisäiseen motivaatioon vaikuttavat esimerkiksi selvät sekä realistiset tavoitteet, jatkuva kommunikointi sekä kehittävä palaute ja työntekijän kokemus siitä, että hänellä on vapaus ja vastuu tehdä työtään parhaaksi näkemällään tavalla. On myös tärkeää, että työntekijä kokee työpanoksensa tuottavan jotain itseään suurempaa. Näiden asioiden toteutuessa voi yrityksen johto astua työntekijöiden tieltä ja antaa heidän loistaa.


Oppiminen
Oppiminen ja kehittyminen osana yrityskulttuuria, on valtava kilpailuetu. Avoin työympäristö, jossa näitä aiheita tuetaan johtaa innovatiiviseen yritykseen, jossa muutos on tervetullutta. Tällä tavoin yritys pystyy olemaan jatkuvasti alan kehityksen mukana tai ihanteellisessa tilanteessa luomassa uusia murroksia. Oppiminen ja kehittyminen tukevat työntekijöiden luovuutta, sitoutumista sekä tyytyväisyyttä. Tuloksena tästä saadaan työvoima, joka oppimisen kautta pystyy löytämään ongelma- sekä kehityskohteita, eli filosofian mukaista hukkaa.

Leanista syntynyt restok way

Restok Oy:n kehittämä toimintatapamalli nimeltä Restok Way.